Medezeggenschapsraad


Verslagen schooljaar 2021-2022
Verslag 1e MR Vergadering


Verslagen schooljaar 2020-2021
Verslag 1e MR Vergadering
Verslag 2e MR Vergadering
Verslag 3e MR Vergadering
Vers;ag 4e MR Vergadering
Verslag 5e MR Vergadering
Verslag 6e MR Vergadering

Jaarplan 2020-2021
Jaarplan MR de Regenboog

Verslagen schooljaar 2019-2020
Verslag 1e MR Vergadering
Verslag 2e MR Vergadering
Verslag 3e MR Vergadering
Verslag 5e MR Vergadering
Verslag 6e MR Vergadering

Verslagen schooljaar 2018-2019

Verslag 1e MR Vergadering
Verslag 2e MR Vergadering 
Verslag 3e MR Vergadering
Verslag 4e MR Vergadering
Verslag 5e MR Vergadering

Verslag 6e MR Vergadering

Jaarverslagen MR
Jaarverslag 2017-2018
Jaarverslag 2018-2019
Jaarverslag 2019-2020

Algemene informatie
Wat is het doel van de Medezeggenschapsraad (MR)?
De medezeggenschapsraad (MR), de naam zegt het al, is een orgaan voor medezeggenschap. Hierbij kunt u denken aan: het vertegenwoordigen van de diverse groepen binnen de school. De MR heeft hierin inspraak. De MR spreekt voor zowel ouders, leerlingen als personeel. Het MR-werk draait om het innemen van een standpunt ten opzichte van datgene wat de schooldirectie/het bestuur doet. Alle onderwerpen die voor een school van belang zijn, komen in de MR aan bod. Denk bijvoorbeeld aan zaken als de formatie, de introductie van nieuwe lesmethodes, schooltijden, de ouderenquête, veiligheid op school of de tussen- en naschoolse opvang.

Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een gezamenlijke taak voor schooldirectie, leerkrachten en ouders. Een school is continu in beweging door allerlei omgevingsfactoren en de daarmee steeds weer veranderende eisen die aan een school worden gesteld. Voor zowel ouders als leerkrachten staat het belang van kwalitatief goed onderwijs voor de kinderen, een prettig schoolklimaat en een fijne werksfeer voorop. Als MR zien we erop toe dat deze punten altijd gewaarborgd blijven.


Wie zijn de leden van de MR?
De MR bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding.
Op dit moment twee personeelsleden en twee ouders. Het personeel wordt vertegenwoordigd door Nicolette Boers (voorzitter)en Eline Rasenberg (groep 1/2). De oudergeleding wordt gevormd door Kees Vleeming en Joost Brussee.

Hoe werkt de MR?
De MR vergadert gemiddeld zes keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tijdens die vergaderingen worden in principe vier overlegdoelen nagestreefd: het verkrijgen van informatie, het oplossen van problemen, het geven van advies en het nemen van besluiten. De voorzitter stelt in overleg met de leden de agenda vast. Tijdens de vergadering kan de directeur als adviserend lid (vertegenwoordiger van het bestuur) aanwezig zijn. Hij licht diverse agendapunten toe, doet mededelingen en beantwoordt vragen van de MR. De MR heeft, afhankelijk van het onderwerp, advies- of instemmingsrecht.

De GMR
Onze school is een onderdeel van de Stichting MeerPrimair.  Alle 18 scholen van MeerPrimair kennen ook een gezamenlijke MR, dat is de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR spreekt namens alle aangesloten scholen over zaken van gemeenschappelijk belang. 

Mailadres MR

Wij zien graag dat u de weg naar ons weet te vinden wanneer u vragen heeft over het functioneren van de school in de breedste zin van het woord. Ook als u zich zorgen maakt over een specifiek onderwerp dan kunt u ons daarover aanspreken. Wij zullen daar vertrouwelijk en zorgvuldig mee om gaan. De MR is ook altijd per email bereikbaar als u vragen of opmerkingen heeft. Het emailadres is MR@deregenbooghoofddorp.nl