Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad (MR)

De Regenboog heeft een actieve en betrokken MR (Medezeggenschapsraad). De MR bestaat uit 2 leerkrachten en 2 ouders.

 

Waarom een MR?

In Nederland is elke school verplicht om een MR in te stellen. Deze moet bestaan uit ouders en personeelsleden. Het is de taak van de MR om de kwaliteit van de school en het welzijn van de leerlingen en het personeel te bewaken.
 

Hoe werkt de MR?

De MR houdt zicht bezig met het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens van de directie op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied. De MR heeft een jaarplan met onderwerpen zoals de begroting, schoolgids, leerlingenaantallen, formatie en allerlei lopende zaken.
De MR van De Regenboog komt zes keer per jaar bij elkaar voor een vergadering. Het eerste deel van de vergadering worden de lopende zaken op de school besproken binnen de MR. Hieruit volgen vragen en adviezen voor de directie. In het tweede deel schuift de directie aan bij de vergadering om ons antwoord te kunnen geven op de vragen en onze adviezen aan te horen. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de notulen van de vergaderingen worden - na goedkeuring - op de website van de school geplaatst.
 

Bevoegdheden MR

In de Wet Medenzeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd dat de MR vijf rechten heeft: ‘recht op overleg’, ‘initiatiefrecht, ‘informatierecht’, ‘adviesrecht’ en ‘instemmingsrecht’.
Over een aantal zaken heeft de MR instemmings- of adviesrecht. In de WMS staat precies aangegeven op welke onderwerpen en voorgenomen beleidswijzigingen door het schoolbestuur instemming dan wel advies aan de MR gevraagd moet worden. Instemming van de MR is vereist bij besluiten over de wijze waarop voorzieningen voor de leerlingen worden vormgegeven inclusief de tussenschoolse opvang, de vaststelling van het schoolplan, onderwijstijd, hoogte en doel van de vrijwillige ouderbijdrage en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. Verder kan de MR in principe ieder onderwerp betreffende aangelegenheden van de school op de agenda zetten en een standpunt bepalen.
 

GMR (Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

De Regenboog is onderdeel van Stichting MeerPrimair. De GMR waarborgt de belangen van alle Medezeggenschapsraden van de scholen van MeerPrimair. De MR ontvangt de notulen van de GMR en wordt op de hoogte gehouden van de lopen de zaken.
 

Meedenken? Graag!

Als vertegenwoordigers van het team en de ouders stellen we opmerkingen en vragen zeer op prijs. We zijn altijd persoonlijk aan te spreken. Het emailadres van de MR is: MR@deregenbooghoofddorp.nl.

Verslagen schooljaar 2022-2023
Verslag MR vergadering 26-01-2023

Verslagen schooljaar 2021-2022
Verslag 1e MR Vergadering
Verslag 2e MR Vergadering
Verslag 3e MR Vergadering
Verslag 4e MR Vergadering
Verslag 5e MR Vergadering
Verslag 6e MR Vergadering


Verslagen schooljaar 2020-2021
Verslag 1e MR Vergadering
Verslag 2e MR Vergadering
Verslag 3e MR Vergadering
Vers;ag 4e MR Vergadering
Verslag 5e MR Vergadering
Verslag 6e MR Vergadering

Activiteitenplan MR 2022-2023
Activiteitenplan


Jaarverslagen MR
Jaarverslag 2021-2022
Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2019-2020