Ouderraad


Wat doet de oudervereniging
Oudervereniging CBS de Regenboog heeft als doel het ondersteunen van het team bij het organiseren van schoolactiviteiten. De activiteiten worden voornamelijk door het team vastgesteld.
Daarnaast int en beheert de oudervereniging de jaarlijkse ouderbijdrage. De ouderbijdrage worden besteed aan de verschillende activiteiten en bedraagt voor het schooljaar 2018 - 2019 € 55,- per kind.
 
Voorbeelden van activiteiten waar de oudervereniging haar bijdrage en inzet aan verleend zijn:

 
Tevens zorgt de ouderverenging voor deelname aan verschillende sportactiviteiten waaronder: De activiteiten kunnen alleen doorgang vinden als u de vrijwillige ouderbijdrage betaald, dit is de enige bron van inkomsten van de oudervereniging.

Hoe werkt de oudervereniging
De oudervereniging werkt met commissies die worden aangestuurd door een bestuurslid van de oudervereniging. Per activiteit is er een commissie die bestaat uit leden van de oudervereniging en het team en is er een vooraf vastgesteld budget.
Voor iedere activiteit wordt minimaal één vergadering georganiseerd. De vergaderingen vinden zo veel mogelijk plaats onder schooltijd of direct na afloop. Tijdens de vergadering worden de plannen voor de activiteit uitgewerkt en worden de taken verdeeld. 

Vergaderingen
De oudervereniging vergaderd meerdere keren per jaar. De dagen waarop er wordt vergaderd zijn ruim van tevoren bekend. De vergaderingen zijn toegankelijk voor alle ouders en verzorgers met kinderen op De Regenboog. Dat betekent dat u van harte welkom bent om een vergadering bij te wonen. De vergaderingen beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op school. Tijdens deze vergaderingen worden de activiteiten besproken. Daarnaast worden er punten besproken die bij ouders leven. Zo is er direct contact tussen de ouders en de school. 

Voor het schooljaar 2019 -2020 zijn de volgende vergaderdata bekend:

Data OR vergaderingen

29 okt dinsdag

14 jan dinsdag

24 mrt dinsdag

19 mei dinsdag 

23 juni dinsdag

 
Bestuur
De oudervereniging is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur legt jaarlijks voor 15 november verantwoording af van de besteding van de vrijwillige ouderbijdragen van het voorgaande schooljaar.
 
Bestuursleden
Arvid Teunis - voorzitter
Lizzie Clobus van Wieringen - penningmeester en vervangend voorzitter
Marinka vd Woude - Secretaris

Bijdrage
Prijsstelling is als volgt: 
Bijdrage:
Heel jaar: €55,-
Na 1 jan: €45,-
Na 1 juni: €35,-

Hulpouders
We hebben gemerkt dat niet iedereen kan de tijd vrij maken om de vergaderingen bij te wonen. Dit is ook helemaal niet nodig.
Wij maken graag gebruik van de flex groep "hulpouders" welke wij per commissie activiteit vrijblijvend  kunnen benaderen om mee te helpen waar nodig.
U kan dan bijvoorbeeld denken aan het versieren van de van de school voor Sint, Kerst of pasen.

Lid worden?
Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u helpen bij het organiseren van een activiteit? Laat het ons weten. U kunt ons bereiken door een e-mail  te sturen of u kunt ons aanspreken op school.